Категории Категории

Microsoft лицензиране!

СТАНДАРТНИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ
Лицензните условия са различни, в зависимост от продукта. Те помагат на организациите да разберат какви права имат над лиценза. Тези лицензионни условия ги има при – full packaged product (FPP), electronic software download (ESD) и original equipment manufacturer (OEM) софтуер. За операционни системи, тези условия са в електронен документ, които се приема при инсталирането на компютъра със съответния софтуер. За другите видове софтуер, тези условия може да са на хартиен носител и включени в документацията, която идва заедно с хардуера.

Какво означава DSP и ОЕМ
DSP е абревиатура на Delivery Service PartnerOEM е абревиатура на Оriginal Еquipment МanufacturerРазлика между двата лиценза практически няма, освен в едно – OEM лицензът е поименен и се разпространява с хардуер на производителя (примерно Sony, Dell, Toshiba).Може да се каже, че DSP е подвид ОЕМ с неупоменат доставчик на услугата (на приносител).И двете версии идват с едни и същи стартирани услуги (след инсталация) и двете имат лицензен ключ и COA (certificate of authenticity) – лепенка. И двете изискват активация , и двете версии имат нужда от активация, нямат преносимост. И двете нямат поддръжка от производителят на софтуера.

Извадки от лицензионното споразумение на продукт OEM/DSP Windows 7 Pro 64 Bit Bulgaria
Инсталира се 1 копие на 1 компютър (без виртуални мултипликации). Ползва се от 1 потребител максимум 20 други устройства имат достъп до инсталирания на компютъра софтуер, като могат да използват достъпа само за използване на файлови, печатни, интернет (вкл. споделяне) и телефонни услуги. Само лицензираният потребител може да достъпва чрез отдалечен десктоп инсталираната операционна система (извън "Отдалечена помощ" и подобни технологии). Задължителна активация (Активирането обвързва използването на софтуера с определен компютър. При активиране софтуерът изпраща на Microsoft информация за софтуера и компютъра. Тази информация включва версията, езика и продуктовия ключ на софтуера, IP адреса на компютъра и информация за хардуера на компютъра). Периодична "Проверка на валидността" - Софтуерът се лицензира, а не се продава. Това споразумение Ви предоставя само някои права за ползване на функциите, включени в софтуера, за който придобивате лиценз. Производителят или лицето, инсталирало софтуера, и Microsoft си запазват всички останали права. Имате право да използвате софтуера само според изричните условия в настоящето споразумение (всичко което не е разрешено е забранено).
Права:
Имате право да направите едно архивно копие на софтуера. Можете да го използвате само с цел преинсталиране на софтуера на лицензирания компютър.
Нямате право да:
• заобикаляте техническите ограничения на софтуера;
• подлагате на обратно конструиране, декомпилиране или деасемблиране на софтуера, освен и изключително в случаите, когато това е изрично разрешено от съответните закони, въпреки това ограничение; • използвате компонентите на софтуера за изпълнение на приложения, които не работят със софтуера;
• правите повече копия на софтуера, отколкото е разрешено според това споразумение или от съответните закони, въпреки това ограничение;
• публикувате софтуера, за да се копира от други;
• отдавате, давате под наем или назаем софтуера; или
• използвате софтуера за комерсиални услуги за хостинг на софтуер

Ползване на стари версии
Вместо да използвате софтуера, можете да използвате една от следните по-стари версии:
• Windows Vista Business;
• Microsoft Windows XP Professional;
• Microsoft Windows Professional x64;
• Microsoft Windows XP Tablet PC.
Това споразумение важи за използването на по-старите версии. Ако в съответната по-стара версия са включени различни компоненти, всички условия за тези компоненти в споразумението, придружаващо тази по-стара версия, важат за тяхното използване. Нито производителят или лицето, инсталирало софтуера, нито Microsoft се задължават да Ви предоставят по-стари версии. Трябва да се сдобиете със съответната по-стара версия отделно. Можете по всяко време да замените по-старата версия с тази версия на софтуера.
ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ЛИЦЕНЗ
a) Оригинално доказателство за лиценз. Ако сте получили софтуера на компютър, на диск или на друг носител, лицензираният софтуер ще бъде идентифициран с оригинален етикет със Сертификат за автентичност на Microsoft за оригинално копие. За да бъде валиден, етикетът трябва да бъде прикрепен към компютъра или да се показва върху опаковката на производителя или лицето, инсталирало софтуера. Ако получите етикета отделно, той е невалиден. Не трябва да отстранявате етикета от компютъра или опаковката, за да можете да докажете, че сте лицензирани да използвате софтуер.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТРЕТО ЛИЦЕ:
Софтуерът може да се прехвърли на трето лице само заедно с лицензирания компютър. При прехвърлянето трябва да се включат софтуера и етикета със Сертификата за автентичност. Нямате право да съхранявате копия на софтуера или на по-стара негова версия. Преди разрешено прехвърляне, другото лице трябва да приеме това споразумение, което се отнася за прехвърлянето и използването на софтуера.
ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ:
Ако следвате инструкциите и софтуерът е правилно лицензиран, софтуерът ще работи изправно, както е описано в материалите от Microsoft, които сте получили в или към софтуера.
ГАРАНЦИОНЕН СРОК; ПОЛУЧАТЕЛ НА ГАРАНЦИЯТА; СРОК НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ. Ограничената гаранция важи за софтуера за срок от 90 дни от получаването му от първия потребител.
ОГРАНИЧАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЩЕТИ:
Нямате право на възстановяване на каквито и да е други щети, вкл. закономерни, специални, пропуснати ползи, непреки или случайни, освен в случай че производителят или страната, инсталирала софтуера, не предоставя обезщетение. Това ограничение се отнася до:
• всички въпроси, свързани със софтуера, услугите и съдържанието (включително кода) на интернет сайтовете или програмите на трети страни; и
• претенции за нарушения по договора или гаранцията, или условията в тях, обективна отговорност, небрежност или друго закононарушение в рамките на позволеното от съответното законодателство.